Qatat sex frre www dating destiny ru

IN QUARTAM MUNDI JETATEM DISSERTATIONES SELECTAE D Disseit. Ille vero funiptum fangui- ,, nem refperfit in Populum, &ait: Hic eft fanguis 9, foederis, quod pepigit Dominus vobifeum fuper „ Cuneis fermoni Ms his . 9, dotibus filiis Levi , qui portabant Arcam foderis 9, bro Legis hujus ac Foederis continentur . Uit Google I N D E X DISSERTATIONUM, PROPOSITIONUM, Quacftionum, Capitum, Articu Jorum, & Faragraphorum, qu£c in hoc ultimo Volumine Hiftorise Ecclefiafticac Vete- ris Teftamenti continentur. Scripfit autem Moyfes u 9, oiverfos fetfflones Domini.... 9, lumen Foederis legit audiente Populo *, qui dixe* 9, runt J Omnia que locutus eft Dominus faciemus, 9, & erimus obedientes . Scripfit 9, itaque Moyfes Legero banc , it tradidit eam Sacer. 9, CUI feriptum eft : Sed fpeflaculum illud cerni non 9, poterat, & tubaruiu /onus erat prorfus intole* „ rabilis. e, Cun igitur fpefiaculum coiuro , qus ad Dei glo* „ nam figurata erant, ferre non pol Fent qui htoi 9, temporis iniliiuebantur homines , tandem ntce CTa* „ rio Incarnationis Unigeniti modus przdi Aus eft. Nominatus porro eft Propheta , licet Pro- ,, phetarum Iit Dominus * Nam cum ad inaniiaietn fe ,, demifil Tci, humaoiiatisconditione fufeepta , utique ,9 decebat quz humanitatis lunt non derpicere : ip. Itaque Seriptaret Saeri £/sft «7 ^ quia repleti Plato yoyfei attieifane. Vidcfis eigo ut opportune admodum 9, illud Chrifti Myfterium fignificaium fit* Defcen- 9, dit enim ille Univerfi Deus in fpecie ignis fuper ,9 Montem Sina , & vox tube refonabat valde, fi. Moyfer omnibur Centium Pbtlofbpluf » Piiflariehy & Poetit antiquior : Propheta qt Ky. Qyotquoc enim ab Apoftolo- rum temporibus Librorum Sacrorum indicem ador- narunt Patres , Pontifices , Concilia , Quinque Libror Mojfit primo loco receol^ent . tertio Recentiores quidam , Duplicem elfc di Ainguendam civitatem Da» t Alieraa qux Ja- /«e i}. Porro Manna Ifraelitis depluere non cef favit» donec iranfmil Ta Jordtne » de frugibus Terrx Chanaam comederunt, ut liquet ex Capite quinto Libri Jefaev, n* Hxc itaque fcrtptafunt poft obi- tum Moyi/iit ac proinde ab alto Au^ore» Ptarierea » Gtmefie Capite» V. dicitur : Eeget auttm ^ai regmavermat ia Terra Edem^ sate» fmam Regem babereat filit Ifrael » faeraal bi , St C. Pentaieuehum autem Moyfi tribuit non folum Canon Hcbrzorum , fed e- tiam Canon Ecciefiz . go Urbi Lait nomen Dan indidilfcnt fcxcenti i Ht Daniiicx Tribus homines, alter fontium Jordanis Da» appellabatur» Nim Jordanis nomen Urbe Da» vetuflius cit» Hunc ergo fontem feu fluviolum forte fignificavit ^ M*y/er , cum Icripfit Airabamum ho Aes u? Unde additur: Et dtv U ft foetity irruit fuptr eot n»Qt t Pereujfitqne m « ptrfeeutut e H eot ufque H^a , 4«« ad levem Damafri, At Damafrut , (Sr Haba loca funi Jordanis fonti, bus vicina » Refpondrnt. ci nomine £)a», cui a Tribu fua Danitx nomen fecerunt , de qua Jofae 1$. Dicitur enim Exodi i6, jf* Filti aaitm Ifratl ctmeieruat Maa tfaadra^ giata 4v«ir » daate vtaireat ia terram habitabilem : Hat eiba aliti faut » af^aetjua uaterrai fiaet Terra Cbaaaaa . Et in Exodo: Di- „ xerunt igitur incantatores Pharaoni . Itidem Jefus qnoque qui Chri Aus e A ,, Det , Pharifxis dicebat : Si autem in digito Dei „ eiicto Dxmonia . Rur» ,, fus Mofes duodecim viros emifit terram explora* „ turos* No Aer item Salvator , muhoque etiam prx- 9, Aantius, duodecim Apo Aolos cmifit , ad infpi* ,, ciendas omnes Gentes . Non eccides,oon nvaceliaberi$ , non fu- A » 9, ra« ja . fieut me , fufeitabit t/- bi Dtmi Bxi Deue luur : Ipfum audielii , Seeuudum^ emnia rpua petiifli a Domino Dea tue i» Cboreb im die tou Vttatiouit ditt Btet: Uou adiitiemue audire votem j),i Bo.f W , 6* igxtm bu»r mig Bum aon afficiemat ullr B t ne moriamur % Et ait Deminue ad me; Rellt omma rpua ietuti funt , Prophetam fnfeitabo eit ex featribut eorum , jfitut te , iabovttbum meum ia are ejnt ; 6* /fif«er«r tit , fetuadum guod mandave- ro ei* Et hemo gni non audierit ifuatumfue loeuiut fuerit Propheta ili* i" nemine mea , ego vinii Qam fn- „ mam de eo.

HI- Hebrxiram Pnfbe U ex yjtici-ormm fyerum digxitate , pie^e & fex Ple erixerumt . Nimirum gravi ferviturc „ oppreifos jfracliias Mutes liberavit, & per ne* ,9 dium Mare traduxit, fuffxatis in eo qui quon- ,9 daro impotenter dominati fuerant: Aluit in fo* 9, liludine , Manna czlicus demillo Deo commeo* davii 9 medius ac fequefler Dei & hominum fuit 9 99 ac Legis Adminifter . Tyrannidem in nos exercuit Satanas , „ Sc peccati jugo genus hominum illigavit •*. Numeaint Apameut Plat^^nicil S Phllofbphus » tam fiudiafe latuit, ul quiiam dieunt , qutd nifi fe qnf non foliim Prophetam dicit, ut refert Par- ipfum futjfe man Sravit t Stripteres igitur Saeri Eia» fbyrint Libro De Ant, Njmpb. Itaque fuas laudes Moyfet celebravit af- Quid f Fiat Lux i dr fada efl. flante Spiritu San Ao » ut gratiam Del prxdicaret 9 tfaefl. pandetur , funi verba, qua Uentui efl Moyfet ad amnem Ifrael Obiiciunt tertio : Au Aor Libri Gcnefeos Cap.it» trant Jordanem . narravit, Pertranfioifft Abram Terram «/- gref Tus eft » nec eo vivente Ifraeliticus Populus, que ad larum Siebtm , ufque ad Convallem lllufirems Meyfet itaque De H/rrovemfi Aufior cenferi non debet : obfervat qoa C per ^rentheiim » tunc Chananxos Tcr- • Multo minus aliorum Librorum . Hehrai Propheta multa de Cbriflo Ufu pranuneiaverunr y , Prop. Htbraorum Prophetarum tejlimonia •- ttlijjima funt ad probandam Chrijliana Rth- gionit veritatem y Prop. De cateris Libris Sacris VI Mun- di Mtete edilie, Art I. Er quidem Molis Mimfterium cum ,9 Servatoris Oifpenfaiiorte , quoad ejus eft, com* 9, parantes* agedum , vim Prophetiz, quz de ipfo 9, eft 9 niiamiir cxpucarc. Hinc vehit ex typo &: 99 umbra ad iplum veritatis decus tandem venien- 99 dum eft . ritut erga Sandut per Mayfen laeutui efl de Meyfeo anatum. Zenobix Palmyrxnorum Rceinx a conflliis & Stu- iff^t fiant ; t Jr fit de fe fententiat , quafi de aliit diis libro De (ubi mi d-eendi genere , ubi cum di» proferunt. xiflet de Deo loquentes curare debere » ut eum no- tus , pofuit fua gtda, qua erant videlitet fuperna bis magnum , linceruirque ic impermixtum exhi- afpiratiaait dona , quafi uoa fua feribere t Quia et beant» fubdit : Sie egit (fp it qui Judaii Leget eoo- alteriui erant qua loquebatur , qua bama laquebaturp didit , vir Mrnr0»r Vulgaris ingenii » ut qut Dei pe- q»* Der funt t Et ee alter qua erant illiur /ef«e- tt Paiem digne (ig eeneeperit , (Jf elaeutut fuerit , fla. tim in prinelfla Ltgutnbtt feribent t Oixf 7 , ait Deut , nit funt. Proindeque dicebant vehementi formidi- 9, ne capti : Ignem hunc magnum non videbimus „ ultra ■ non audiemus vocem Domini Dei noftri . 9, Nun enim aliter verfari cum humimbus poterat 9 ,, cum fecundum naturam ipfe Deus fit , quam fi homo ,, fi:cundum nos faflus appareret , (imulquc maneret „ Deus . 99 fa vero Prophetia humanitatis conditioni valde 99 congruit, fed Sc fummum ia rebus humanis di* 9, gnitaiis locum tenere putatur .* •* Quoniam au* ,9 tem contendit hzc de Eo qui ex Maria prognatos 99 eft 9 feripta non cl Te , alium nobis oftendat fuifle 9, fecundum Moyfen . * * Cum plurimi poft Mofen 99 Prophetz fuerint, & homines, ficut ipfe fate* ,, lur de quonam tandem hzc dicit f Ergo neceffe 9, eft plane illud SICUT ME • plurimis modis 99 nobis inielligi . His ful Tragarur Langiaui Spiritu Sanda fuprr fe trahuntur, 7 tij/f rxtro femet. Dr Mofaicornmy Librorum y totiuji que Scriptura yherit Teftamenti D/viuit Om te y 22. unica* Mofaico/ Libro/ y tctamque Vet Cm rit Teftamenti Scripturam •aeram rjf* ac di^ e Ibid* DHTert. De Jurata Gabaoniti/ ab Jo/uty d* Ifraehtarum Principibu/ /ecuritatcy Prop. irref Jnfite y & Jfraelitarum Prim- ctpe/ y juratam Gabarmiri/ fecuriiatem prafla- re nou tenerentur; oh reltgionem tamen jura^ menti y tfolente tb" approbante Deo » pie & lau- dabiliter prafliterunt y tlementiaque erga ip- fot utendum merito cen fuere y ibid. Qua; cum ita fini , quis tandem tanto ,, furore czeatur , nifi Daemoniorum mendaciloquo* „ rum malitia atque fallacia conleniiendo fubverfus „ fit , qui dicat noc mereri non poiuii Tc Apoftolo- ,, rum Lcclefiam , tam fidam, tam numerofam fra- ,, trum concotdiam , ut eorum feripta fideliter ad „ pofteros traiicirreiit , cum eorum Cathedras ufque ,, ad przfenics Epifeopos certil Bma fucceffione fer- „ vaverint,cum hoc quallumcumque hominum Scti- „ ptis , (ive extra Ecetefiam , five in ipfa Ecclefia, ,, tanta facilitate proveniar? Refpo Qdctiir fecundo cum dofliffimo Prxfute Dan U- U Hueiio , Nomen Da» , prout loci nomen efi , aa tiquios c(fe prxdic U lexcentoriim Danitarum expe. Cx duobus ema fontibus & rivulis Jor Sc Da» t Jordanis fiiiraen & nomen derivatum S, Hia^ ronymut , tc Pbile JIargiui tc Aantur» Antequam cc. Obiicmnt feptimo Pentateuchi Au Aorem res nar- rare po A Afyj Pjiir obitum geftat . Antiqui Pbilojbfbi % Poetat f^ifioriei profanarum Gentium » ex Libri/ Mnyfit y «/n ifque Scriptura Sacra Libri/ y do Orina fua partem maximam baujerunt « ia Differt* XI. De admirabili ftatione Soli/ im- perante Jofucy g A Prop. Sol cb’ Luna re ipfa fteterunt , Deo ad votum Jofut Miraculum operant* : Nec au- diendi funt qui Soli/ & Luna motum interru- ptum aut impeditum negant y Differt. vel has neget e(Te meas, „ unde convincitur, nifi quia illi qui nunc ifta_» „ noverunt, noiiiiam (uam ad longe etiam poft fu- „ tutos continuatis pofterorum fucceflloniboi traii- ,, ciunt ? fervatione quali per parentbelim pofiia illu Aral Te » ( qua efi Hebrsft f . Cum igitur pluret Menfes ab egre- gio facinore effluxerunt» ad obitura » porait ille in Otattraatmi » » quod morti proximus icripfit » hunc loquendi moiiim ufurpare • Vel a_* Jofat, Efdra f aut quovis alio Dei Spiritu af Aato » Scriptore, hec verba po Amo Jum addm Aint .

Leave a Reply